E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Van Yöresindeki Ekstremite Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Dağılımı ve Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(3): 93-96

Van Yöresindeki Ekstremite Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Dağılımı ve Değerlendirilmesi

Mustafa Kösem1, İrfan Bayram2
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Van

Amaç: Bu çalışma ile; Van Gölü Havzası’nda kemik ve yumuşak doku tümörlerinin dökümünü yapmak, tümörlerin hastanın cinsi ve yaşı, tümörün lokalizasyonu ve boyutu açısından yöresel bir özellik gösterip göstermediklerini saptamak amaçlandı. Metod: Bu amaçla patoloji arşivi taranarak ekstremitelerde yerleşmiş malign ve benign mezenkimal tümörler saptandı. Malign ve benign mezenkimal tümörlerin ekstremitelerdeki lokalizasyonları, yaş ve cinsiyet dağılımı ile tümör boyutları değerlendirildi. Bulgular: Temmuz 2000 tarihine kadar gelen 19130 biyopsi materyalinden 67’sini malign mezenkimal tümörler, bunlardan da 39’unu ekstremitelerde lokalize, kemik ve yumuşak doku malign neoplazmları oluşturuyordu. Arşivimizdeki tüm kanser olguları içinde kemik ve yumuşak dokunun malign neoplazmları erkeklerde %3,5, kadınlarda %4,9’luk bir orana sahipti. Ekstremite malign neoplazmlarında erkek-kadın oranı 1,29 (22/17) idi. Malign fibröz histiositom bacaklarda, kemik ve kıkırdak malign tümörleri özellikle femurda, yoğunlaşıyordu. Yaş dağılımında en çarpıcı olan 7 ve 8. dekatlarda yoğunlaşan malign fibröz histiositom ile 2 ve 3. dekatlarda yoğunlaşan osteosarkom idi. Ekstremite yerleşimli benign mezenkimal tümör sayısı 183 idi. Erkek-kadın oranı 1.31(104/79) idi. Tümörlerin yaklaşık ¼’ünü lipomlar oluşturuyordu (51/183). Sonuç: Bulgular mezenkimal tümörler için geçerli klasik bilgiler ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Malign mezenkimal tümörler, benign mezenkimal tümörler

The Distribution And Evaluation Of Bone And Soft Tissue Tumors Of The Extremıties In Van Lake Region

Mustafa Kösem1, İrfan Bayram2
1YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD. / Van
2YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD. / Van

: With this study; we aimed to document the tumors of bone and soft tissue in Van Lake region and to find out if there is correlation with patients gender and age, and if these tumors have local features such as localization and size. Method: For this purpose, our pathology archive was reviewed to document the malign and benign mesenchymal tumors of extremities, distribution of age and gender and the size of the tumors were appraised. Results: Of 19130 biopsy material received until July 2000, 67 comprised malign mesenchymal tumors and 39 of this 67 malign mesenchymal tumors were localized bone and soft tissue malign neoplasms. The rate of malign neoplasms of soft tissue and bone in all cancer cases was 3.5 % in males and 4.9 % in females. The male-female ratio of malign neoplasms of extremities was 1.29 (22/17). Malign fibrous histiocytoma was mostly localized in legs, bone and cartilage malign tumors were especially common in the femur. The most striking fact in age distribution was that malign fibrous histiocytoma was common in the 7th and 8th decades and osteosarcoma in the 2nd and 3rd decades. The number of benign mesenchymal tumors was 183. The male-female ratio of these cases was 1.31 (104/79) . Approximately ¼ (51/183) of the tumors were lipomas. Conclusion: The data were consistent with the current knowledge about mesenchymal tumors.

Keywords: Malign mesenchymal tumors, , benign mesenchymal tumors

Mustafa Kösem, İrfan Bayram. The Distribution And Evaluation Of Bone And Soft Tissue Tumors Of The Extremıties In Van Lake Region. Van Med J. 2001; 8(3): 93-96
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale