E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Yenidoğan Sepsisi Tanısı ve Prognozunda IL-6, IL-8, TNF-α ve C-Reaktif Protein Düzeyleri [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 297-302 | DOI: 10.5505/vtd.2022.89166

Yenidoğan Sepsisi Tanısı ve Prognozunda IL-6, IL-8, TNF-α ve C-Reaktif Protein Düzeyleri

Ruken Yıldırım1, Mehmet Celal Devecioglu2
1Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, IL-6, IL8, TNF-α ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinin yenidoğan sepsisinde tanı ve prognoz açısından önemi ve güvenirliğinin saptanması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yenidoğan yoğunbakım ünitesinde yenidoğan sepsisi ön tanısıyla takip ve tedavisi yapılan 30 yenidoğan ve herhangi bir hastalığı olmayan annelerden problemsiz olarak doğan sağlıklı 20 yenidoğan çalışmaya dahil edildi. Olguların cinsiyet, gestasyonal yaş, postnatal yaş, doğum yeri ve şekli, doğum ağırlığı, IL-6, IL-8, TNF-α ve CRP seviyeleri kaydedildi.
BULGULAR: Klinik olarak sepsis tanısı konulan 30 vakadan 16 (% 53.3)’ü erkek, 14 (% 46.7)’si kız idi. Kontrol grubundaki 20 vakanın ise 11 (% 55)’i erkek, 9 (% 45)’i kız idi. 30 sepsis olgusunun 8’i erken başlangıçlı (% 26.6), 22’si geç başlangıçlı (% 73.4) yenidoğan sepsisi olarak kabul edildi. Erken başlangıçlı sepsiste mortalite oranı % 25 iken, geç başlangıçlı sepsis olgularında bu oran % 36.3 idi. Olguların olduğu grupta, C-reaktif protein, İnterlökin-6 ve İnterlökin-8, kontrol grubundan istatistik olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Tümör nekrozis faktör-α düzeyleri bakımından gruplar arası fark istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Eksitus olan olgularda IL-6 (p: 0.001) ve IL-8 (p: 0.007) düzeyleri istatistik olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğan sepsisi tanısında C-reaktif protein, İnterlökin-6, İnterlökin-8 düzeyleri kullanılabilecek parametreler olarak bulunurken, TNF-α tanısal değere sahip bulunmadı. Yenidoğan sepsisi prognozunda ise IL-6 ve IL-8 düzeyleri anlamlı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan sepsisi, gestasyonel yaş, C- reaktif protein

IL-6, IL-8, TNF-α and C-Reactive Protein Levels in the Diagnosis and Prognosis of Neonatal Sepsis

Ruken Yıldırım1, Mehmet Celal Devecioglu2
1Diyarbakır Child Hospital, Diyarbakır
2Dicle University Faculty Of Medicine Child Health And Diseases, Diyarbakır

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the importance and reliability of IL-6, IL8, TNF-α and C-reactive protein (CRP) levels in terms of diagnosis and prognosis in neonatal sepsis.
METHODS: Thirty newborns who were followed up and treated with the prediagnosis of neonatal sepsis in Neonatal Intensive Care Unit and 20 healthy newborns born to mothers without any disease were included in the study. Gender, gestational age, postnatal age, place and type of birth, birth weight, IL-6, IL-8, TNF-α and CRP levels of the cases were recorded.
RESULTS: Of the 30 cases diagnosed clinically as sepsis, 16 (53.3%) were male and 14 (46.7%) were female. Of the 20 cases in the control group, 11 (55%) were male and 9 (45%) were female. Eight (26.6%) of 30 sepsis cases were accepted as early-onset and 22 (73.4%) late-onset neonatal sepsis While the mortality rate in early-onset sepsis was 25%, this rate was 36.3% in late-onset sepsis cases. C-reactive protein, Interleukin-6, and Interleukin-8 were found to be statistically significantly higher in the group of cases than in the control group. Tumor necrosis factor-α levels were statistically similar in both groups. IL-6 (p: 0.001) and IL-8 (p: 0.007) levels were found to be statistically significantly higher in deceased cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: C-reactive protein, Interleukin-6, Interleukin-8 levels in the diagnosis of neonatal sepsis found as parameters that can be used, TNF-α was not found to have diagnostic value. IL-6 and IL-8 levels were found to be significant in neonatal sepsis prognosis.

Keywords: Neonatal sepsis, Gestational age, C- reactive protein

Ruken Yıldırım, Mehmet Celal Devecioglu. IL-6, IL-8, TNF-α and C-Reactive Protein Levels in the Diagnosis and Prognosis of Neonatal Sepsis. Van Med J. 2022; 29(3): 297-302

Sorumlu Yazar: Ruken Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale