E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Lokal ve Tek Doz Uygulanan Teriparatidin, Masseter Kası Genişliği ve Erken Dönem Mandibular Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 151-158 | DOI: 10.5505/vtd.2021.98048

Lokal ve Tek Doz Uygulanan Teriparatidin, Masseter Kası Genişliği ve Erken Dönem Mandibular Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi

Cansu Gül Koca1, Meryem Kosehasanogullari2, Bengisu Yıldırım3, İlhan KAYA1, Esra Yüce4, Muhammet Fatih Çiçek1
1Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
2Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Kliniği
3Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
4Istanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemik iyileşmesi pek çok hücre, molekül ve büyüme faktörünün katıldığı kompleks bir olaydır. İyileşme periyodunda kas dokusu önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, lokal ve tek doz uygulanan teriparatidin, mandibular defekt iyileşmesi ve masseter kas genişliği üzerine olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Cerrahi işlem öncesi kalınlığı ultrasonik görüntüleme tekniği ile ölçülmüştür. Mandibular defekt tam kalınlık ve 3 mm çapında olacak şekilde oluşturulmuştur. Sıçanlar her grupta 8 adet olacak şekilde negatif kontrol grubu (Grup 1), 20 µg teriparatid kullanılan grup (Grup 2) ve 40 µg teriparatid kullanılan grup (Grup 3) olmak üzere rastgele 3 gruba ayrılmıştır. Masseter kası ultrason ölçümleri aynı teknik kullanılarak 4 hafta sonra sakrifikasyondan hemen önce tekrarlanmıştır. Mandibular kemik iyileşmesi bütün gruplarda histomorfometrik teknik kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kemik iyileşmesi açısından Grup 1 ile Grup 2 ve Grup 1 ile Grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür (p<0.01). Bununla birlikte defekt alanında oluşan yeni kemik miktarı açısından, Grup 2 ile Grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0.01). Masseter kası kalınlığındaki artış bütün gruplarda istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Bununla birlikte Grup 2 ve Grup 3’te kas kalınlığında görülen artışın Grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha fazla olduğu görülmüştür (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak tek doz ve lokal uygulanan teriparatidin, kemik iyileşmesini postoperatif 4. haftada arttırdığı, bunun yanı sıra masseter kası kalınlığının artışında anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Teriparatid, kemik iyileşmesi, masseter kası, ultrason

Effect of Single-Dose and Locally Applied Teriparatide on Masseter Muscle Thickness and Early Mandibular Healing

Cansu Gül Koca1, Meryem Kosehasanogullari2, Bengisu Yıldırım3, İlhan KAYA1, Esra Yüce4, Muhammet Fatih Çiçek1
1Usak University Dentistry Faculty Deparment of Oral And Maxillofacial Surgery, Uşak, Turkey
2Uşak Training And Research Hospital, Department of Physical Therapy And Rehabilitation, Uşak, Turkey
3Usak University Dentistry Faculty Deparment of Prosthodontics Uşak, Turkey
4Istanbul Aydın University Dentistry Faculty Deparment of Oral And Maxillofacial Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Bone repair is a multifactorial mechanism involving a large number of cells, molecules and growth factors. In this healing period, muscle tissue has an important role. The aim of the study was to evaluate the effect of single dose and locally administered teriparatide on mandibular bone healing and masseter muscle thickness.
METHODS: In this study, 24 Sprague-Dawley male rats were used and the experimental animals were divided into 3 groups. Groups were defined in the following way: Group-1 had empty defect, Group-2 received 20 μg of TP, and Group-3 received 40 μg of TP. Before surgery and postoperative 4th week, masseter muscle thickness was measured with the same ultrasound imaging system. This was followed by histomorphometric evaluation that was performed for the measurement of mandibular bone healing
RESULTS: A statistically significant difference had been found in terms of the amount of bone ossification area between Group-1 and Group-2 and between Group-1 and Group-3 (p<0.01), but there was no statistically significant difference between Group-2 and Group-3 (p>0.01). Increase in the masseter muscle thickness in the postoperative period was statistically significant in all groups (p<0.05). On the other hand, increase in the masseter muscles thickness was higher in Group-2 and Group-3 than Group-1 but not statistically different (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of this study, locally and single dose administered TP improved bone healing postoperative 4th week. On the other hand, TP did not have a significant effect on the increase of masseter muscle thickness.

Keywords: Teriparatide, bone healing, masseter muscle, ultrasound

Cansu Gül Koca, Meryem Kosehasanogullari, Bengisu Yıldırım, İlhan KAYA, Esra Yüce, Muhammet Fatih Çiçek. Effect of Single-Dose and Locally Applied Teriparatide on Masseter Muscle Thickness and Early Mandibular Healing. Van Med J. 2021; 28(1): 151-158

Sorumlu Yazar: Cansu Gül Koca, Türkiye
LookUs & Online Makale