E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(1): 13-20

Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz

Hülya Günbatar1, Bünyamin Sertoğullarından2, Bülent Özbay2, Aysel Sünnetçioğlu3, Selami Ekin2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van

Amaç: Çalışmamızda 2005-2008 yılları arasındaki akciğer kanseri tanısı alan olguların tanı yöntemleri, tedavi ve yaşam sürelerini değerlendirmek istedik. Gereç ve Yöntem: 2005-2008 yılları arasında hastanemizde akciğer kanseri tanısı alan olguların demografik verileri, tanı yöntemleri, tedavileri ve yaşam süreleri geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların 108’i erkek (%77.7) ve 31’i kadın (%22.3) idi. Hastaların %72.8’i bronkoskopik forseps biyopsi ile tanı alırken, %4.9’u transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi, %3.7’si trucut biyopsi ile tanı almıştır. Olguların %96.5’u primer akciğer kanseri, %2.8’i metastatik kanser, %0.7’si lenfoma idi. Tümörlerin histopatolojik tipleri; yassı epitel hücreli karsinoma (%30.9), küçük hücreli karsinoma (%27.3), adenokarsinoma (%8.6), karsinoid tümör (%0.7), adenoid kistik karsinom (%0.7), natürü belli olmayan olgular (%28.1) olarak saptadı. Hastaların % 56.8’i kemoterapi, % 16’sı kemoterapi ve radyoterapi, %11 sadece radyoterapi, 4 olgu cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi, 5 olgu ise sadece semptomatik tedavi aldı. Yaşam süresi yassı epitelyum hücreli karsinomalı olgularda 10 ay, küçük hücreli karsinomalarda 11 ay, adenokarsinomalarda 16 ay bulunmuştur. Evre IV’lerin 11 ay, evre IIIb’lerin 10 ay, evre IIb’lerin 14 ay yaşadığı gözlenmiştir. Sonuç: Akciğer kanserli hastaların yaşam sürelerinde hücre tiplerinin katkısının olmadığı, tedavinin yaşam süresine olumlu etkisinin olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kanser evresi, tedavi, yaşam süresi

Evaluation of Lung Cancer Cases; Analysis of Three Years

Hülya Günbatar1, Bünyamin Sertoğullarından2, Bülent Özbay2, Aysel Sünnetçioğlu3, Selami Ekin2
1Ağrı Patnos Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ağrı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van

Aim: In this study we investigated clinical findings and properties of patients diagnosed as lung tumor within last 3 years. Material and Methods: We evaluated retrospectively demographic data, diagnostic methods, treatment modalities, and survival of cases diagnosed as lung cancer in last 3 years. Results: Of patients 108 (77.7%) were male and 31( 22,3%) female. The diagnostic methods were bronchoscopic forceps biopsy in 72.8% patients, transtorasic needle aspiration biopsy 4.9%, trucut biopsy in 3.7%. Of the cases 96.5% were primary lung cancer, 2,8% metastatic, and 0,7 % lymphoma. The histopathologic types were as follows; 30,9% Squamous cell carcinoma, 27,3 % small cell carsinoma, 8,6% adenocarsinoma, 28,1 %,unknown nature, 1 case carcinoid cancer, and 1 case adenoid cystic carcinoma,. Distribution of management protocols of patients was 56,8% chemotherapy (CT), 16% CT and radiotherapy (RT), 11% RT, 4 cases surgery, and 5 cases only symptomatically treated. Mean life durations were found 10 months in squamous cell carsinoma, 11 months in small cell carsinoma, 16 months in adenocarsinoma. According to the stage, mean life durations were found as follows; 11 months in stage IV, 10 months in stage IIIb, 14 months in stage IIb. Conclusion: We concluded that cell type had no effect and the treatment had positive effect on survival of patients with lung cancer,

Keywords: Lung cancer; cancer stage; treatment; survival.

Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Bülent Özbay, Aysel Sünnetçioğlu, Selami Ekin. Evaluation of Lung Cancer Cases; Analysis of Three Years. Van Med J. 2012; 19(1): 13-20
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale