E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Yazarlara Bilgi

Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Bilgilendirmesi
ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu
Yazarlar İçin Yazım Kuralları Notları
Makale Geri Çekme Formu
Örnek Makale Yapısı

Öncelikle dergimize yayınlanması amacıyla makale gönderen araştırmacı, “Dergi Hakkında”  ve “Etik Konular” ana başlıklarında bulunan alt başlıkları okumalıdır.

Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, sistematik derlemeler PRISMA, olgu sunumları CARE yönergelerini takip etmelidir.

Makale Gönderimi, Hakem Değerlendirmesi ve Editörlük Süreci

Makale gönderimi ve makale ile ilgili tüm dokümanların (etik kurul onamı, başlık sayfası, resim ve şekiller v.b.) gönderimi, hakemlik ve editöryal tüm süreçler online makale sistemi ile olup tüm yazışmalar da aynı kanaldan yapılmalıdır. E-Mail ile gönderimlere cevap verilmeyecektir.

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar özgünlük, metodoloji, kalite, etik nitelik ve dergi yayın amacına uygunluk açısından gözden geçirilir. Van Tıp Dergisine gönderilen makaleler çift-kör (yazar -hakem) değerlendirmeden geçer. Gönderilen tüm makaleler, makalenin bilimsel alanında uzman olan en az iki hakem tarafından titiz bir hakem değerlendirme sürecinden geçer.
Olası kararlar şunları içerir: Kabul, minör revizyon, majör revizyon, red.
Yazarlardan herhangi bir revizyon istenirse, revize edilmiş makalenin kabul edileceği anlamına gelmez.
Değerlendirme süreci aşağıdaki şekildedir.
1. Dergi sekreteryasının gerekli belgeleri (intihal, etik onam formu, ana metin v.b.) ve yazım kurallarını kontrolü.
2. Baş Editör tarafından ilk değerlendirme (red veya ileri değerlendirme).
3. Yardımcı Editör tarafından ilk değerlendirme ve hakem atanması (en az iki hakem) ve araştırma makalelerinde İstatistik Editörü, İngilizce makalelerde Dil Editörü atanması.
4. Yardımcı Editör tarafından hakem raporlarına göre ikinci değerlendirme (majör revizyon, minör revizyon, red).
5. Revizyon sonrası revizyon isteyen hakemlere yeniden gönderme.
6. Yardımcı editör tarafından üçüncül değerlendirme .
7. Yardımcı editörün makale ilgili tavsiyesini Baş Editör’e sunması.
8. Baş Editör tarafından ikincil değerlendirme (kabul, revizyon veya red).
9. Makale düzenleme ve yayına hazırlama.
10. Yayınlanma

(Bu süreçte önemli bir zamanı yazım kurallarına uyumsuzluklar almaktadır.)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi fakültelerinden gelen yazılar için gerekirse editör kurulu dışından misafir editör ve kurum dışı hakemler atanır.
Baş Editör veya editör kurulu üyelerinden gelen yazılar için kurum dışından misafir editör belirlenir.
Hakemlerden gelen cevaplara göre; kabul veya red kararı 2-6 ay arasında değişmektedir. 

Yazarlık

ICMJE “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals” raporu, yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayalı olmasını önerir:

1. Çalışmanın konseptine veya tasarımına önemli katkıda bulunur; veya çalışma için verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanmasını sağlar; VE
2. Çalışmanın taslağını hazırlar veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak gözden geçirir; VE
3. Yayınlanacak versiyonun nihai onayını verir; VE
4. İşin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde soruşturulmasını ve çözülmesini sağlamak için işin tüm yönlerinden sorumlu olduğunu kabul eder.
Bir yazar, yaptığı çalışmanın bölümlerinden sorumlu olmanın yanı sıra, çalışmanın belirli diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu belirleyebilmelidir. Ayrıca yazarlar, ortak yazarlarının katkılarının doğruluğuna güvenmelidir.
Yazar olarak belirlenen tüm kişiler, yazarlık için dört kriterin tümünü karşılamalıdır ve dört kriteri karşılayan herkes yazar olarak tanımlanmalıdır.  Bu kriterler, 2 ve 3 numaralı kriterleri karşılamadığı için bu duruma uymayan meslektaşları yazarlıktan diskalifiye etmek için kullanılamaz. Bu nedenle, ilk kriteri karşılayan tüm araştırmacılar, makalenin gözden geçirilmesine, taslağının hazırlanmasına ve nihai onayına katılma fırsatına sahip olmalıdır.

Sorumlu Yazar

Sorumlu yazar, makale gönderimi, hakem değerlendirmesi ve yayın sürecinde dergi ile iletişimde, birincil sorumluluğu alan kişidir. Sorumlu yazar, yazarlık tanımının sağlanması, etik kurul onayı, klinik araştırma kayıt belgeleri, ilişkilerin ve faaliyetlerin ifşa edilmesi gibi derginin tüm idari gerekliliklerinin uygun şekilde tamamlanmasını ve rapor edilmesini sağlar, ancak bu görevler ortak yazarlardan bir veya daha fazla kişiye devredilebilir. Sorumlu yazar, editoryal sorgulara zamanında yanıt verebilmek için gönderim ve hakem değerlendirmesi süreci boyunca hazır bulunmalı ve yayından sonra çalışmaya yönelik eleştirilere yanıt vermek ve dergiden veri veya ek bilgi talepleri konusunda işbirliği yapmak için hazır olmalıdır.

Yazar Olmayan Katkıda Bulunanlar

Yazarlık için yukarıdaki 4 kriterin hepsinden daha azını karşılayıp “yazar” kriterlerini karşılamayan fakat makale için katkıda bulunanlar yazar olarak listelenmemeli, ancak katkıda bulunan (acknowledged) bölümünde belirtilmelidir. Yazarlık kriterlerini karşılamayan tek başına (başka katkılar olmadan) bir katkıda bulunanı faaliyetlere; fon sağlama, bir araştırma grubunun genel denetimi veya genel idari destek, yazmaya yardım etme, teknik düzenleme, dil düzenleme ve redaksiyon, örnek olarak verilebilir. Katkıları yazarlığı sağlamayanlar, bireysel veya grup olarak tek bir başlık altında belirtilebilir (örn. “Klinik Araştırmacılar" veya "Katkıda Bulunan Araştırmacılar") ve ne çeşit bir katkıda bulundukları belirtilebilir (örneğin, "bilimsel danışman olarak görev yaptı", "çalışma teklifini eleştirel olarak gözden geçirdi", "veri topladı", "çalışma hastalarını sağladı ve takiplerini yaptı", "yazının yazılmasına veya teknik olarak düzenlenmesine katıldı").

Yazar İsimlerinde Değişiklik

Yazarlar; makale değerlendirmesinin herhangi bir aşamasında, yazar eklemek/çıkarmak veya sıralamada değişiklik yapmak istediklerinde, sebebi ile birlikte, bunu yazılı ve tüm yazarların imzaladığı bir belge ile editör kuruluna bildirmek zorundadır. Değişiklik talebi editör kurulu tarafından kabul edilirse, yeni Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Bilgilendirmesi tekrar yüklenmelidir.

Veri Paylaşımı

Van Tıp Dergisi, veri paylaşımı için ICMJE tavsiyelerini takip eder. Veriler online makale sistemine yüklenebileceği gibi, büyük boyutlu veri dosyaları, makale içerisinde uygun atıf yaparak FigShare, Dryad veya kurumsal online depo gibi uygun bir veri sunucusuna da yüklenebilir. Veri paylaşımını önemsiyor ve teşvik ediyoruz. 1 Nisan 2022 itibariyle Van Tıp Dergisi’ne klinik araştırma gönderen ve bu araştırmanın sonuçlarını bildiren araştırmacılar, veri paylaşımı yapmasalar ve istemeseler dahi aşağıdakileri içerecek şekilde veri paylaşım beyanı yapmalıdır. Veri paylaşım beyanları aşağıdakileri belirtmelidir: bireysel olarak tanımlanmış katılımcı verilerinin (veri sözlükleri dahil) paylaşılıp paylaşılmayacağı (“kararsız” kabul edilebilir bir cevap değildir); özellikle hangi verilerin paylaşılacağı; ek, ilgili belgelerin mevcut olup olmayacağı (örneğin, çalışma protokolü, istatistiksel analiz planı, vb.), verilerin ne zaman ve ne kadar süreyle kullanılabilir olacağı, verilerin hangi erişim kriterlerine göre paylaşılacağı (kiminle, ne tür analizler için ve hangi mekanizmayla dahil). Online makale yüklenmesinden sonra veri paylaşım planı değişirse, bu durum sunulan ve makale ile birlikte yayınlanan beyana yansıtılmalıdır. Yukarda sayılan ifadeleri karşılayacak veri paylaşım beyanları örnekleri için ICMJE örnek tablosuna bakılabilir. Yazarlar veri paylaşımı ile ilgili beyanlarını, paylaşılmasını istemeseler dahi “Başlık Sayfası”nda belirtmelidir.

Çıkar çatışması

Editörlük sürecinde, editörler ve yazarlar arasındaki sıralanan ilişkiler çıkar çatışması olarak kabul edilir: (Halen aynı araştırma grubunda veya departmanda çalışan meslektaşlar, yakın zamanda ortak yazarlar ve editörün danışman olarak görev yaptığı doktora öğrencileri). Gönderim sürecinde yazarlara dergi editörleri ile olası çıkar çatışmalarını bildirmeleri tavsiye edilir. İncelemeye gönderildikten sonra hakemlerden oluşabilecek olası çıkar çatışmalarını da editöre bildirmeleri istenir.

İntihal
Van Tıp Dergisi intihal konusunda oldukça hassas olup, intihal sorgusu, yazarlar tarafından iThenticate programı ile gerçekleştirilerek ilgili rapor pdf formatında sisteme yüklenmelidir. Revizyonlar sonrası gerekli durumlarda yeniden yüklenmesi istenebilir. Alıntılama yaptığı metin kendi metni olsa dahi, alıntılama oranı %20 altında olan makaleler değerlendirmeye alınır.

Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Bilgilendirmesi

Herhangi bir makalenin telif hakkı yazar(lar)a aittir. Yazarlar, bu sözleşme ile Van Tıp Dergisi’ne makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.  Van Tıp Dergisi’nin makaleyi yayınlaması ve orijinal yayıncı olduğunun beyanına dair “Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Bilgilendirmesi” belgeyi, tüm yazarlar imzalayarak sisteme yüklemelidir.

İstatistik Analiz

İstatistiksel analizin sunumu “Gereç ve Yöntemler” bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır.

Makale Yapısı

Makale yapısı için Örnek Makale Yapısı’ndan faydalanılabilinir.

Tablo-1: Makale türlerine göre sınırlandırmalar


Makale Türü

Kelime Sınırı

Özet Kelime Sınırı

Kaynak Sınırı

Tablo Sınırı

Şekil/Resim Sınırı

Araştırma Yazıları

≤  3000

≤ 200, 300 ≥

≤ 30

≤ 5

≤ 5

Derleme

≤ 3000

≤ 200, 300 ≥

≤ 60

≤ 5

≤ 5

Editöre Mektup

≤  750

 

≤ 5

 

 

Olgu Sunumu

≤  1500

≤ 150, 250 ≥

≤ 15

≤ 2

≤ 5

 
Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "geçmiş zaman edilgen" kip ile yazılmalıdır.
Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile 1,5 aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
Makale ismi ve metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve çalışmanın yapıldığı kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır. Ayrıca etik kurul onay kararını aldığınız kurum ismi de olmamalıdır.

Yazılar, türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

1. Araştırma yazıları; önemli yeni araştırmalar içerir. Bu makaleler, randomize kontrollü araştırmaları, gözlemsel (kohort, vaka-kontrol veya kesitsel), tanımlayıcı çalışmaları, sistematik incelemeleri ve meta-analizleri, randomize olmayan davranışsal ve halk sağlığı müdahale çalışmalarını, deneysel hayvan çalışmalarını veya diğer herhangi klinik veya deneysel çalışmaları içerebilir.

(Ana Metin)Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa), Çıkar çatışması, Finansal destek beyanı, Yazar katkıları, Kaynaklar, Tablolar (her sayfada bir tane olacak şekilde) ve son sayfada Şekil Açıklamaları (varsa) bölümlerinden oluşmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özetler: Amaç (Introduction), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerinden oluşmalıdır.

2. Derleme türü yazılarda; tercihen yazar sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Derlemelerde “Özet” Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak ve tek paragraf olarak yazılmalıdır. Bu türden makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

3. Olgu Sunumu:
 Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular değerlendirmeye alınmaktadır.

(Ana Metin)Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa), İmzalatılmış Gönüllü Olur Beyanı, Çıkar çatışması, Finansal destek beyanı, Yazar Katkıları, Kaynaklar, Tablolar (her sayfada bir tane olacak şekilde) ve son sayfada Şekil Açıklamaları (varsa) bölümlerinden oluşmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özetler: Bölümlendirilmemiş tek parça halinde.

4. Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından kabul veya reddedilir. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Kapak Sayfası:
 Kapak sayfası ayrı bir belge olarak gönderilmelidir. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (£ 100 karakter)(ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 40 karakteri aşmayan kısa başlık), tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca “yazışmadan sorumlu” yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
 Anahtar kelimeler, 2022 Medical Subject Headings başlıklarından seçilmeli ve en az 3, en fazla 6 adet olmalıdır.

Kısaltmalar; Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık yazılarak bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Türkçe ve İngilizce “Özet”te kısaltma mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır.

Farmasötik Ürünler; yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır.

Mikroorganizma İsimleri; Metin içinde geçen mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orjinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: Örneğin; Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa gibi.

Birim Sembolleri; Metin içerisinde bahsedilen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI)’ne göre verilmelidir. Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir (beş hasta, olguların 38’i gibi). Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır. Ondalık sayılarda nokta (.) kullanılmalıdır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Tablo, resim, çizim ve grafikler metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalı ve olgu, araştırmacı ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında olmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği makale metni içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası (JPEG veya TIFF) olarak gönderilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale ana dosyasının son sayfasında belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar, yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Makalede cümle içinde kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir (örn. Greenblatt ve ark. (8) yaptığı çalışmada……..). Atıf yapılan makaleler ikiden fazla ise ve kaynak numaraları ardarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, aksi durumda aralarına (,) konarak yazılmalıdır.
Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır.

Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale: Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12): 722-728.

Kişisel yazarlı kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Editörlü Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Kitapta Bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Türkçe kitaplar: Altındiş M, R Kalaycı. RNA Virüsleri. İçinde: Altındiş M, editör. Hemşireler için Mikrobiyoloji. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Yayınları; 2010. s. 285-297.

Çeviri Kitaptan alıntı: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Çeviren: Doymaz MZ. 1. Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.

Web adresi: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44263/saglikistatistikleri-yilligi-2014.html (ET: 27.10.2015).

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997; 336: 309-315.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale