E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 23 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2016
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler
Prevalence and Risk Factors of Obesity among Married Women Living in Squatter Neighborhood
Hatice Balcı Yangın, Hınçal Sevi
doi: 10.5505/vtd.2016.40469  Sayfalar 1 - 6

3.
Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi
Assessment of Suicidal Poisoning In Our Pediatric Emergency Department
Cem Arat, Yelda Türkmenoğlu, Berna G. Akşahin, Bilal Yılmaz, Ümit Sarıtaş, Berna Hamilçıkan, Şehnaz Barış, Servet Erdal Adal
doi: 10.5505/vtd.2016.82787  Sayfalar 7 - 12

4.
Diplejik Serebral Palside Yüksek Voltaj Kesikli Galvanik Stimülasyonun Motor Gelişim ve Hamstring Spastisitesi Üzerine Etkisi
Effect of High-Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Motor Development and Hamstring Spasticity in Diplegic Cerebral Palsy
Kemal Ün, Mehmet Kara, Levent Ediz, Ayla Fil
doi: 10.5505/vtd.2016.60320  Sayfalar 13 - 20

5.
Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti ile Tüberkülin Cevabı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Prognosis of Disease and Tuberculin Response in Asthma Patients
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Mahmut Sünnetçioğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.70019  Sayfalar 21 - 28

6.
Baş Boyun Karsinomlu Hastalarda Amifostin Uygulanması
Amifostine Administration in Patients with Head and Neck Carcinomas
Nüket Sarıhanlı
doi: 10.5505/vtd.2016.52959  Sayfalar 29 - 33

7.
Perianal ve Gluteal Bölge Defektlerinin Onarımında Pediküllü Gluteal Arter Perforatör Flebinin Çok Yönlü Kullanımı
Multidimensional Use of Pedicled Gluteal Artery Perforator Flaps in Perianal and Gluteal Regions
Fikret Eren, Sinan Oksuz, Cenk Melikoglu, Ahmet Ziya Balta, Ersin Ulkur
doi: 10.5505/vtd.2016.99372  Sayfalar 34 - 39

8.
Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu
Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution
Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can
doi: 10.5505/vtd.2016.44567  Sayfalar 40 - 45

9.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014)
Evaluation of the Causes of Neonatal Mortality in a Neonatal Intensive Care Unit (2012-2014)
Abdurrahman Avar Özdemir, Yusuf Elgörmüş
doi: 10.5505/vtd.2016.22566  Sayfalar 46 - 50

10.
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of the Business Offices in the Van Organized Industrial State According To the Public Health
Abdurrahman Gümüş, Sinemis Çetin Dağlı, Ayşe Yüksel, Tuba Aydın, Umahan Kale, Emine Ulu Botan, Abdullah Sert
doi: 10.5505/vtd.2016.07044  Sayfalar 51 - 56

11.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Temizlik Personelinin Hijyen Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Hygiene Knowledge, Attitudes and Behaviors of Cleaning Staff at a University Hospital
Tuba Aydın, Sinemis Çetin Dağlı, Abdurrahman Gümüş, Ayşe Yüksel
doi: 10.5505/vtd.2016.24152  Sayfalar 57 - 62

12.
Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlerde, Farklı Tip Postların Farklı Simanlar Kullanılarak Yapıştırıldıktan Sonra Kırılma Dirençlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması
The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study
Hulki Caner Yeğin, Rahmi Eken, Mert Gökay Eroğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.39967  Sayfalar 63 - 68

13.
İlk 200 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunda Başarıyı Etkileyen Faktörler
The Factors That Affect the Success of the First 200 Percutaneous Nephrolithotomy Cases
M. Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük
doi: 10.5505/vtd.2016.27708  Sayfalar 69 - 76

14.
Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.05694  Sayfalar 77 - 80

15.
İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rFSH ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması
A comparison on the Intrauterine Insemination Outcomes of Infertile Women Undergoing Ovulation Induction with Clomiphene Citrate and rFSH
Muhammet Yıldız, Numan Çim, Erkan Elçi, Recep Yıldızhan
doi: 10.5505/vtd.2016.79002  Sayfalar 81 - 85

16.
Belirli Yaş Aralığındaki Kadın Hastalarda Yaş ve Geçirilmiş Gebelik Sayısı ile Çürük İnsidansı Arası İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relationship between Age, Number of Pregnancy and Caries Incidence in Female Patients at a Specific Range of Age
Esin Özlek, Ersen Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2016.67510  Sayfalar 86 - 89

OLGU SUNUMU
17.
Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Klebsiella Pneumonia
Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients Vectors Rare: Klebsiella Pneumonia
Erdem Çankaya, Mustafa Keleş, Abdullah Uyanık, Erim Gülcan, Canan Birdal, Yusuf Bilen, Bülent Albayrak, Hamidullah Uyanık
doi: 10.5505/vtd.2016.33272  Sayfalar 90 - 91

18.
Alfa 1 Antitipsin Eksikliğinde Moleküler Tanının Önemi: Olgu Sunumu
The Importance of Molecular Diagnosis in Alpha 1 Antitrypsin Deficiency: Case Report
Gülay Güleç Ceylan, Ayşegül Şentürk, Canan Hasanoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.75271  Sayfalar 92 - 94

19.
Ventriküloperitoneal Şantın Neden Olduğu Anal Protrüzyon
Anal Protrusion Caused by a Ventriculoperitoneal Shunt
Enver Sosuncu, İsmail Gülşen, Nejmi Kıymaz, Kemal Ağengin, Metin Şimşek, Mehmet Melek
doi: 10.5505/vtd.2016.15046  Sayfalar 95 - 97

20.
Tekrarlayan Öksürük Nedeni: Tonsil Aktinomiçesi
A Cause for Recurrent Cough: Tonsillar Actinomycosis
Mahfuz Turan, Utku Demiray, Ferhat Kalkan, Gülay Bulut, Nazım Bozan, Mehmet Hafit Gür, Hanifi Yıldız
doi: 10.5505/vtd.2016.03708  Sayfalar 98 - 100

21.
Renal Arter Disseksiyonu: Nadir Travmatik Durum
Renal Artery Dissection: A Rare Traumatic Entity
Huriye Akay, Cengiz Yılmaz, Serhat Akay, Nazif Erkan
doi: 10.5505/vtd.2016.89725  Sayfalar 101 - 103

22.
Kronik Lenfositik Lösemi’ye Bağlı Yumuşak Damakta Destrüktif Lezyon: Olgu Sunumu
Destructive Lesion in the Soft Palate Induced by Chronic Lymphocytic Leukemia; Case Report
Nazim Bozan, Sennar Ebinç, Hakan Çankaya, Mehmet Hafit Gür, Ahmet Faruk Kıroğlu, Mahfuz Turan, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.97494  Sayfalar 104 - 106

23.
Kronik Otitis Mediada Dirençli Patojen: Stenotrophomonas Maltophilia
Resistant Pathogen in Chronic Otitis Media: Stenotrophomonas Maltophilia
Nazım Bozan, Hakan Çankaya, Mehmet Reşat Ceylan, Mehmet Hafit Gür, Mahfuz Turan, İsa Özçalimli, Yasemin Bayram
doi: 10.5505/vtd.2016.54837  Sayfalar 107 - 109

24.
Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Etmokoanal Polip
A Rare Cause of Dysphagia: Ethmochoanal Polyp
Saffet Kılıçaslan, Mehmet Hafit Gür, Sinan Uluyol, Nazım Bozan
doi: 10.5505/vtd.2016.69020  Sayfalar 110 - 112

25.
Kardiyak Aritmileri Olan İleri Derecede Kifoskolyotik Hastada Spinal Anestezi Uygulamamız
The Management of Spinal Anesthesia in a Patient with Advanced Kyphoscoliosis and Cardiac Arrhythmia
Nureddin Yüzkat, Lokman Soyoral, Volkan Baydi
doi: 10.5505/vtd.2016.02058  Sayfalar 113 - 114

26.
Anensefalik Bir Olguda Yaşama Tutunma Çabası: Nöral Tüp Defektlerine Bir Bakış
Effort of an Anencephalic Case to Live: A Look at the Neural Tube Defects
Nureddin Yüzkat, Enver Sosuncu, Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Göktaş
doi: 10.5505/vtd.2016.49956  Sayfalar 115 - 117

27.
Ductus Torasikus Yaralanmasına Bağlı Zor Entübasyon Olgusu: Tiroidektominin Nadir Bir Komplikasyonu
Difficult Intubation due to Ductus Thoracicus Injury: A Rare Complication of Thyroidectomy
Nureddin Yüzkat, Lokman Soyoral
doi: 10.5505/vtd.2016.68002  Sayfalar 118 - 120

DERLEME
28.
Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Anahtar Rolleri
Key Roles of Nurses in Preventing Unplanned Extubation
Burcu Bayrak Kahraman, Sevilay Erden
doi: 10.5505/vtd.2016.25751  Sayfalar 121 - 124

29.
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar
doi: 10.5505/vtd.2016.53427  Sayfalar 125 - 131

30.
Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance
Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.77440  Sayfalar 132 - 141

31.
Unexpected Desaturation with Occlusion Due to Biting in a Deformed Endotracheal Tube in an Intensive Care Patient
Mustafa Ozgur
doi: 10.5505/vtd.2016.21635  Sayfa 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale