E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Farklı tek eğe sistemlerinin kullanımına bağlı olarak apikalden taşan debrisin değerlendirilmesi
Evaluation of the apically extruded debris associated with the use of different single-file systems
Ozgur Genc Sen, Esin Özlek
doi: 10.5505/vtd.2017.94103  Sayfalar 216 - 220

3.
Laparoskopik Kolesistektomide Endobag Kullanımının Port Yeri Enfeksiyonuna Etkisi
The Effect of Endobag Usage on Port Site Infection During Laparoscopic Cholecystectomy
Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Aslı Kiraz, Umut Ercan, Yılmaz Akgün
doi: 10.5505/vtd.2017.85856  Sayfalar 221 - 223

4.
Süt sağma ile ilişkili karpal tünel sendromu
Milking-related carpal tunnel syndrome
Ece Özdemir Öktem, Emine Eda Kurt, Aysu Yetiş, Burç Esra Şahin
doi: 10.5505/vtd.2017.97269  Sayfalar 224 - 228

5.
Sekundum ASD Kapatılmasında Taze Otolog Prikardiyal Yama Kullanımı
Fresh Autolog Pericardial Patch Closure in Secundum Atrial Septal Defect
Aydemir Koçarslan, Mehmet Salih Aydın, İbrahim Halil Altıparmak, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz
doi: 10.5505/vtd.2017.04706  Sayfalar 229 - 231

6.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Akut İntoksikasyonlar: Retrospektif Değerlendirme
Acute Intoxications Admitted to Intensive Care Unit: Retrospective Evaluation
Ayhan Kaydu, Ferit Akil, Esref Arac, Ozgur Yilmaz, Erhan Gökcek, Yakup Aksoy, Cem Kıvılcım Kaçar
doi: 10.5505/vtd.2017.44366  Sayfalar 232 - 237

7.
Şiddetli akut pankreatite bağlı mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mortalite ve klinik prognozda CT şiddet indeksi, APACHE II ve Ranson skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of CT severity index, Ranson and APACHE II and Ranson scores for clinical course and mortality in mechanically ventilated patients depend to severe pancreatitis
Gürhan Adam, Erdem Koçak, Celal Çınar, Füsun Adam, Canan Bor, Mehmet Korkmaz, Mehmet Uyar
doi: 10.5505/vtd.2017.03016  Sayfalar 238 - 243

8.
Platelet Dağılım Genişliği ile Papiller Troid Kanseri İlişkisi
Relationship Between Platelet Distribution Width and Papillary Thyroid Cancer
Özkan Yılmaz, Remzi Kızıltan
doi: 10.5505/vtd.2017.85547  Sayfalar 244 - 249

9.
Unilateral Mandibular Koronoid Hiperplazisi Olgularının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Investigation of Unilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia Cases Using Cone Beam Computed Tomography
Ersen Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2017.85619  Sayfalar 250 - 253

10.
Variköz venleri olan hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı
Prevalence of the genetic mutations in patients with varicose veins
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2017.98700  Sayfalar 254 - 259

11.
Ektopik Gebelik Tedavi Yaklaşımında Labaratuvar mı? Fertilite mi?
Laboratory? or Fertility? in Ectopic Pregnancy Management
Gülhan Güneş Elçi, Erkan Elçi, Numan Çim, Recep Yıldızhan
doi: 10.5505/vtd.2017.94547  Sayfalar 260 - 266

12.
Enürezisde Serum ve İdrar Oksidatif Stres Düzeyleri
Oxidative Stress Levels of Serum and Urine in Enuresis
Hüseyin Kurku, Mustafa Soran
doi: 10.5505/vtd.2017.70893  Sayfalar 267 - 271

13.
Erzincandaki İleri Anne Yaşı Gebeliklerinin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Advanced Maternal Age Pregnancies in Erzincan
Mehmet Kulhan, Nur Gözde Kulhan, Ümit Arslan Naykı, Cenk Naykı, Paşa Uluğ, Nahit Ata
doi: 10.5505/vtd.2017.83007  Sayfalar 272 - 278

14.
Van ilinde alerjik rinitli hastalarda prik test sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the prick test results of patients with allergic rhinitis in Van province
Mehmet Hafit Gür, Sinan Uluyol, Saffet Kılıçaslan, Nermin Erdaş Karakaya, Mehmet Zeki Erdem, Faruk Altun
doi: 10.5505/vtd.2017.46220  Sayfalar 279 - 282

15.
Alerjik rinitli çocuklarda nazal S.aureus taşıyıcılığı
Nasal carriage of S.aureus in children with allergic rhinitis
Fatih Dilek, Ayşe Nur Ceylan, Emin Özkaya, Bilge Sümbül Gültepe, Mebrure Yazıcı
doi: 10.5505/vtd.2017.26928  Sayfalar 283 - 286

16.
Periferik arter hastalığı olan erkek hastalarda trombofilik mutasyonların yaygınlığı
Prevalence of thrombophilic mutations in male patients with peripheral arterial disease
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2017.22932  Sayfalar 287 - 292

17.
Kronik Süpüratif Otitis Media Hastalarında Radyolojik ve Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması
Comparison of Radiological and Surgical Findings in Patients with Chronic suppurative Otitis Media
Nazim Bozan, Burcu Fidan, Özlem Tiren, Ayşe Arslan, Pınar Kundi, Hüseyin Özkan, Abdurrahman Ayral, Semra Ağırbaş, Harun Arslan, Abdussamet Batur, Mahfuz Turan, Ahmet Faruk Kıroğlu
doi: 10.5505/vtd.2017.39205  Sayfalar 293 - 297

18.
Quercetin'in Koruyucu Etkisinin İncelendiği Ratlarda Alt Ekstremite İskemi-Reperfüzyon Hasarında TAS-TOS Düzeylerinin İncelenmesi
Protective Effect of Quercetin against Lower Extremity Ischaemia-Reperfusion Damage in Rats and investigation of TAS-TOS levels
Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, Sevinç Aydın, Tuğçe Atçalı, M.ceyhun Birinci, Halit Demir, Okan Arıhan
doi: 10.5505/vtd.2017.04696  Sayfalar 298 - 302

19.
Çocuk ihmali ve istismarı hakkında ilköğretim öğretmenlerinin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge levels of primary education about child neglect and abuse
Yasin yıldız, Murat Kaçar, Eda Albayrak, Tuğba Çalaboğlu, Semiha Çakmak, Tuğba Bayraktar
doi: 10.5505/vtd.2017.99609  Sayfalar 303 - 309

20.
Oral kavite lezyonlarının histopatolojik olarak değerlendirilmesi
Histopathological evaluation of oral cavity lesions
Hatice Nur Azaklı, Metin Yıldırım, Şeyda Belli, Funda Kaya Emre
doi: 10.5505/vtd.2017.28291  Sayfalar 310 - 315

21.
Effects of Adenotonsillectomy on N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Levels in Children with Adenotonsillar Hypertrophy
Adenotonsiller Hipertrofi Olan Çocuklarda Adenotonsillektominin N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptid (NT-ProBNP) Düzeylerine Etkileri
Metin Çeliker, Özgür Yörük, Haşim Olgun, Sezgin Kurt
doi: 10.5505/vtd.2017.62207  Sayfalar 316 - 321

22.
Tekrarlayan gebelik kayıplarının etiyolojik olarak incelenmesi
Etiologic analysis of recurrent pregnancy losses
Şerif Aksin, Cengiz Andan
doi: 10.5505/vtd.2017.49368  Sayfalar 322 - 327

23.
Gebelikte, gestasyonel diyabette ve üreme çağı kadınlarında D vitamini düzeyi
Vitamin D level in pregnancy, gestational diabetes and women of reproductive age
Cuma Mertoğlu, Murat Günay, Mehmet Kulhan
doi: 10.5505/vtd.2017.96658  Sayfalar 328 - 332

24.
Elbisenin Renk Algısı ile Fonksiyonal, Postural Lateral Tercihler, Bazı Morfogenetik Özellikler ve Çiğneme Tarafı Tercihi Arasındaki İlişkiler
Relationships between color perception of the dress and functional, postural lateral preferences, some morphogenetic traits and chewing side preference
Ozlem Ergul Erkec, Nese Colcimen, Sıddık Keskin
doi: 10.5505/vtd.2017.08760  Sayfalar 333 - 339

25.
Serklajın servikal değişikliklerde gebelik sonuçlarına etkisi
The effect of cerclage on pregnancy outcomes in cervical changes
Numan Çim, Erbil Karaman, Harun Egemen Tolunay, Sena Sayan, Barış Boza, Şerif Aksin, Recep Yıldızhan, İsmet Alkış, Ali Kolusarı, Hanım Güler Şahin
doi: 10.5505/vtd.2017.50570  Sayfalar 340 - 345

26.
Alfa-fetoprotenin mide kanseri ile ilişkisinin incelenmesi
Analysis of relation between alpha-fetoprotein and gastric cancer.
Sebahattin Çelik, Erdem Çokluk, Özkan Yılmaz, Nejat Almalı, Mehmet Çetin Kotan
doi: 10.5505/vtd.2017.69875  Sayfalar 346 - 351

OLGU SUNUMU
27.
Bel Ağrısı İle Prezente Olan Copenhagen Sendromu: Olgu Sunumu
Copenhagen Syndrome Presenting With Low Back Pain: Case Report
Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Hatice Rana Erdem, Figen Tuncay, Zeynep Karakuzu Güngör
doi: 10.5505/vtd.2017.58561  Sayfalar 352 - 354

28.
Mesanenin inflamatuar psödotümörü: Olgu sunumu
Inflammatory pseudotumor of the urınary bladder: Case report
Mustafa Koç
doi: 10.5505/vtd.2017.36035  Sayfalar 355 - 358

29.
Nadir Bir Olgu: Titanyum Hipersensitivitesi
A Rare Case: Titanium Hypersensitivity
Şehmuz Kaya, Serkan Karaköse, Haci Önder
doi: 10.5505/vtd.2017.60783  Sayfalar 359 - 360

30.
Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni Olarak Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu
Kimura Disease As A Rare Cause Of Lymphadenopathy: Case Report
Ali DOĞAN, Ömer EKİNCİ, Cengiz DEMİR
doi: 10.5505/vtd.2017.69772  Sayfalar 361 - 363

31.
Künt göz travması sonucu gelişen commotio retinanın adli-tıbbi değerlendirmesi: olgu sunumu
Medicolegal evaluation of commotio retinae resulting from blunt eye trauma: a case report
Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz, Gonca Tatar, Faruk Aydın
doi: 10.5505/vtd.2017.29964  Sayfalar 364 - 366

32.
Palyatif bakım servisinden ev tipi ventilatörle taburcu edilen üç hastamiz
Three patients discharged from palliative care unit with home-care ventilator
Abdullah Kahraman
doi: 10.5505/vtd.2017.39200  Sayfalar 367 - 368

33.
8. dekatta tanı konan sol ventrikül çıkım yolu darlığ oluşturan subaotik fibröz memban
8th Decades Presentation of Subaortic Fibrous Membrane with Left Ventricular Outfow Tract Obstruction
Engin Akgül, Asiye Aslı Gözüaçık, Ahmet Hakan Vural
doi: 10.5505/vtd.2017.63935  Sayfalar 369 - 371

34.
Akne vulgarisli hastalarda oral izotretinoin kullanımına bağlı gelişen akut sakroiliit: Dört olgu sunumu
Development of acute sacroiliitis due to the use of oral isotretinoin in patients with acne vulgaris: Four case presentation
Özlem Karadağ Köse, Özcan Hız, Hilal Gökalp, Pelin Üstüner
doi: 10.5505/vtd.2017.06078  Sayfalar 372 - 377

35.
Romatoid Artritli Bir Hastada Metotreksat Yüksek Doz Kullanımına Bağlı Toksisite: Olgu Sunumu
Toxicity Due to High Dose Methotrexate In A Patient With Rheumatoid Arthritis: Case Report
Ali Doğan, Ömer Ekinci, İsmet Kızılkaya, Ergin Turgut, Mehmet Maruf Kayran, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2017.08860  Sayfalar 378 - 381

36.
Disfaji Sebebiyle Palyatif Bakım Merkezinde Perkutan Endoskopik Gastrostomi İşlemi Uygulanan Multiple Sklerozlu 2 Olgu
Two multiple sclerosis patients presented with dysphagia who underwent percutaneous endoscopic gastrostomy in palliative care center
Abdullah Kahraman
doi: 10.5505/vtd.2017.94695  Sayfalar 382 - 383

37.
Palyatif Bakım Servisinde Takip Edilen Tam İyileşme Gösteren Pediatrik Travmatik Beyin Hasarı
Fully Recovered Pediatric Traumatic Brain Injury Followed in Palliative Care Unit
Abdullah Kahraman
doi: 10.5505/vtd.2017.06977  Sayfalar 384 - 385

38.
Apandisit kliniği ile başvuran ve mukosel ön-tanısı alan kronik amebiasis: Tanısal ikilem ve cerrahi sonrası beklenmedik histopatolojik bulgu
Chronic amebiasis presenting as appendicitis and preliminary diagnosed as a mucocele: A diagnostic dilemma and unexpected histopathological finding after surgery
Mehmet Tolga Kafadar, Vedat Bakan, Tuğba Çaviş
doi: 10.5505/vtd.2017.71463  Sayfalar 386 - 390

39.
Pfn Uygulaması Sırasında Yüksek Femoral Bowinge Bağlı Çivi Distali Seviyesinde Kırık Oluşumu
Formatıon of Fracture due to Increased Femoral Bowıng at The Level of Dıstal Naıl Durıng Pfn Procedure
Tülin Türközü, Necip Güven
doi: 10.5505/vtd.2017.19484  Sayfalar 391 - 393

40.
Sağlıklı çocukta lumbosakral yerleşimli herpes zoster olgusu
Lumbosacral region herpes zoster case in healthy child
Mahmut Demir, Mustafa Aksoy
doi: 10.5505/vtd.2017.97759  Sayfalar 394 - 396

DERLEME
41.
Malign Plevral Efüzyonlar: Tanı ve Tedavi
Malignant Pleural Efusions: Diagnosis and Treatment
Ufuk Çobanoğlu, Remzi Kızıltan, Özgür Kemik
doi: 10.5505/vtd.2017.96967  Sayfalar 397 - 403

42.
Gebelerde Laparoskopik Cerrahi (Derleme)
Laparoscopic Surgery in Pregnat Women (Review)
Mehmet Kulhan, Nur Gözde Kulhan, Paşa Uluğ
doi: 10.5505/vtd.2017.74936  Sayfalar 404 - 409

43.
Tekrarlayan gebelik kayıpları
Recurrent pregnancy loss
Şerif Aksin
doi: 10.5505/vtd.2017.83803  Sayfalar 410 - 414

44.
Dental İmplant Cerrahisinde Anksiyete: Literatür Derlemesi
Anxiety in Dental Implant Surgery: Literature Review
Levent Ciğerim, Saadet Çınarsoy Ciğerim
doi: 10.5505/vtd.2017.60362  Sayfalar 415 - 419

LookUs & Online Makale