E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2015
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yapılan Acil Koroner Bypass Cerrahisi Sonuçlarımız
Emergent Coronary By-Pass Surgery Results in Acute Coronary Syndrome Patients
Ali Kemal Gür, Serkan Akdağ, Koray Demirel, Dolunay Odabaşı, Alper Sami Kunt
Sayfalar 138 - 143

3.
Gestasyonel Diyabetes Mellitus Patogenezinde Desnutrin’in Rolü Var mı?
Does Desnutrin Have A Role in The Pathogenesis of Gestational Diabetes Mellitus?
Hasine Gölge Atlı, Remzi Atılgan, Hasan Atlı, Ali Gürel, Süleyman Aydın
Sayfalar 144 - 148

4.
Plastik Cerrahi Kliniğine Başvuran Geriatrik Yaş Grubu Travma Olgularının İrdelenmesi
Investigation of Geriatric Age Group Trauma Cases Applying to Plastic Surgery Clinic
Serdar Yüce, Mustafa Öksüz, Muhammet Eren Ersöz, Ahmet Kahraman, Dağhan Işık, Bekir Atik
Sayfalar 149 - 154

5.
Benign Over Kisti Olan Asemptomatik Premenopozal Hastalarda Anksiyete Skorlaması
Anxiety Scoring in Asymptomatic Premenopausal Patients with Benign Ovarian Cyst
Gokalp Oner, Pasa Ulug, Hicran Karaca Sonmezer, Iptisam Ipek Muderris
Sayfalar 155 - 158

6.
Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizili Hastalarda Ayırıcı Tanı
Recurrent Peripheral Facial Paralysis: 4 Cases Presention
Cüneyt Kucur, İsa Özbay, Onur Erdoğan, Fatih Oğhan, Nadir Yıldırım
Sayfalar 159 - 165

7.
Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Tetkikinde Ölçülen Mide Antropilor Cidar Kalınlığının Benin ve Malin Mide Patolojilerinin Ayırımındaki Etkinliği
The efficiency of Antropyloric Thickness Measured in Abdominal Computed Tomography Examination in Differentiating Benign and Malignant Gastric Processes
Alpaslan Yavuz, Aydın Bora, Cem Alptekin, Ahmet Cumhur Dülger
Sayfalar 166 - 172

8.
Çocuk Böbrek Taşlarında Perkutan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz
Our Percutaneous Nephrolithotomy Experiences in Pediatric Nephrolithiasis
Mehmet Kaba, Necip Pirinççi, Kerem Taken, Sultan Kaba, İlhan Geçit, Hüseyin Eren, Murat Demir, Kadir Ceylan
Sayfalar 173 - 176

9.
Pigmente Deri Lezyonlarında Dermoskopik ve Patolojik Tanıların Karşılaştırılması
Comparison of Dermatoscopic Versus Pathological Diagnoses in Pigmented Skin Lesions
Neşe Kurt Özkaya, Songül Sağlam Zor, Mürsel Çepni
Sayfalar 177 - 181

OLGU SUNUMU
10.
Makülopapüler Döküntü ve Pnömoni ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis Presenting with Maculopapullar Rash and Pneumonia
Tuna Demirdal, Recep Balık, Serap Ural, İlknur Vardar, Sibel El
Sayfalar 182 - 184

11.
Rutin Abdominal BT Tetkiklerinde Sol Renal Ven Anomalilerinin Görülme Sıklığı
Left Renal Vein Anomalies in Routine Abdominal CT Scans
Abdussamet Batur, Serdar Karaköse, Alpaslan Yavuz
Sayfalar 185 - 187

12.
Dev Orta Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu
Giant Medium Concha Bullosa Pyocele: Case Report
Nazım Bozan, Hakan Çankaya, Mehmet Hafit Gür, Mahfuz Turan, Mehmet Zeki Erdem, Barış Avşar, Mehmet Fatih Garça
Sayfalar 188 - 190

13.
Meckel Divertikülünde Tanı ve Tedavide Laparoskopi: Olgu Sunumu
Laparoscopy for Diagnosis and Management of Meckel Diverticulum: Case Report
Serkan Arslan, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy
Sayfalar 191 - 193

14.
Multiple Myeloma Emerging After Chemotherapy for Breast Cancer: Case Presentation and a Brief Review
Meme Kanseri için Verilen Kemoterapi Sonrası Gelişen Multipl Myelom: Vaka Takdimi ve Kısa Bir Derleme
Ali Gürel, Bilge Aygen, Murat Kara, Emin Tamer Elkiran
Sayfalar 194 - 196

15.
Bilateral Anoftalmi ve Septo-Optik Displazi MR Bulguları: Olgu Sunumu
MRI Findings of Bilateral Anophthalmia and Septo-Optic Dysplasia: Case Report
Abdussamet Batur, Muhammed Batur, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora, Mehmet Deniz Bulut
Sayfalar 197 - 199

16.
Salmonella Nedeniyle Gelişen Massif Intestinal Kanamanın Dexamethasone ile Başarılı Tedavisi: Bir Vaka Sunumu
Successful Treatment with Dexamethasone in Massive Enteric Bleeding Caused By Salmonellosis: A Case Report
Fatma Bozkurt, Emel Aslan, Mustafa Kemal Çelen, Davud İpek, Hüseyin Okan
Sayfalar 200 - 202

17.
Orta Serebral Arter Dublikasyonu: Olgu Sunumu
Duplication of the Middle Cerebral Artery: A Case Report
Neşat Cullu, Önder Yeniçeri, Mehmet Deveer, Mustafa Yılmaz
Sayfalar 203 - 205

LookUs & Online Makale