E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Editörden
Editorial

Sayfa III

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Atrial Fibrilasyonlu COVİD-19 Hastalarında Laktat Dehidrogenaz Mortalitenin Önemli Bir Göstergesi midir?
Is Lactate Dehydrogenase An Important Mortality Predictor in Covid-19 Patients with Atrial Fibrillation?
Emin Asoğlu, Ramazan Asoğlu
doi: 10.5505/vtd.2022.97720  Sayfalar 141 - 148

4.
Rektum Kanserinde Preoperatif Evrelemede Endorektal Ultrasonografi ile Patolojik Bulguların Kıyaslanması
Comparison of the Pathological Findings by Endorectal Ultrasonography in Pre-operative Staging of Rectum Cancer
Muharrem Oner, Nadir Adnan Hacım
doi: 10.5505/vtd.2022.03083  Sayfalar 149 - 154

5.
Kalça Hemiartroplastisi ya da Proksimal Femoral Çivileme ile Tedavi Edilen Trokanterik Kırıkların Karşılaştırılmalı Bir Çalışması
A Comparative Study of Trochanteric Fractures Treated With the Hip Hemiarthroplasty or the Proximal Femoral Nail
Savaş Güner, Bahri Bozgeyik, Kamil İnce, Orhan Büyükbebeci, Burçin Karslı
doi: 10.5505/vtd.2022.05025  Sayfalar 155 - 161

6.
Akut Koroner Sendrom Hastalarında Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu ile Eozinofil Monosit Oranı Arası İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Eosinophil to Monocyte Ratio and Ieft Ventricle Ejection Fraction in Patients With Acute Coronary Syndrome
Şeyhmus Külahçıoğlu, Kadir Bıyıklı, Doğancan Çeneli, Seda Tanyeri, Barkın Kültürsay, Berhan Keskin, Okan Korun, Ender Ozgun Cakmak, Enver Yücel, Ali Karagoz, İbrahim Tanboğa, Cihangir Kaymaz
doi: 10.5505/vtd.2022.18199  Sayfalar 162 - 167

7.
Onkoloji Hastalarında Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Loneliness and Perceived Social Support Levels in Oncology Patients
Alev Arslan, Makbule Batmaz, Havva Gezgin Yazıcı
doi: 10.5505/vtd.2022.26529  Sayfalar 168 - 176

8.
Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonu Sürveyansı, Diğer Antimikrobiyallere Duyarlılıkları ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
The Surveyans of Colonisation of Vancomycin Resistant Enterococci and Investigation Antibiotic Susceptibility and Risk Factors
İrfan Binici, Mustafa Kasım Karahocagil, Mahmut Sünnetçioğlu, Mehmet Parlak
doi: 10.5505/vtd.2022.26428  Sayfalar 177 - 183

9.
Çocuk Femur Cisim Kırıklarında Titanyum Elastik Çivi İlk Tedavi Seçeneği Olabilir mi?
Can Titanium Elastic Nails be the First Treatment Choice in Pediatric Femoral Shaft Fractures?
Duran Topak, Mustafa Özdemir, Fatih Doğar, Kadir İsmail Dere, Halil Mutlu, Ökkeş Bilal
doi: 10.5505/vtd.2022.34538  Sayfalar 184 - 189

10.
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Serratia spp. Türlerinin Diğer Bakterilere Oranı ve Direnç Profilleri
The Rate and Resistance Profiles of Serratia spp. Among Other Bacteria Isolated from Blood Cultures
Nida Özcan, Selahattin Atmaca, Erdal Özbek
doi: 10.5505/vtd.2022.02439  Sayfalar 190 - 196

11.
Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumları: Kesitsel Bir Çalışma
Professional Attitudes of Third-Year Medical Students: A Cross-Sectional Study
Esra Çınar Tanrıverdi
doi: 10.5505/vtd.2022.21456  Sayfalar 197 - 206

12.
Adolesan Erkeklerde Sigara İçimi ile Sekonder Polisitemi Arasındaki İlişki
Relationship Between Smoking and Secondary Polycythemia in Adolescents
Nergiz Öner, Gürses Şahin, Şule Yeşil, Burçak Kurucu Bilgin, Emre Çapkınoğlu, Azize Ceren Kılcı, Şeyma Ünüvar Gök, Ali Fettah
doi: 10.5505/vtd.2022.54521  Sayfalar 207 - 211

13.
Mavi Kod, Gerçekten Mavi mi?
Code Blue, Is It Really Blue?
Merve Sena Baytar, Çağdaş Baytar
doi: 10.5505/vtd.2022.67934  Sayfalar 212 - 216

14.
Menopozal Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesi ile Kişisel özelliklerinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Quality of life and Personal Traits in Menopausal Women
Aliye Bulut, Handan Özcan, Esra Arbağ
doi: 10.5505/vtd.2022.65148  Sayfalar 217 - 223

15.
El ve El Bileği Ganglion Kisti Cerrahisinde Nüks Kaçınılmazdır
Recurrence is Unavoidable in Hand and Wrist Ganglion Cyst Surgery
Ahmet Oztermeli, Barış Yılmaz, Guzelali Ozdemir, Evrim Şirin, ilyas Arslan, Baran Komur, Ahder İrem Demir
doi: 10.5505/vtd.2022.54037  Sayfalar 224 - 228

DERLEME
16.
Multipl Sklerozda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Yaşam Kalitesine Etkisi ve Tamamlayıcı Tedaviler
Effects of Lower Urinary Truct Symptoms on Quality of Life and Complementary Treatments in Multiple Sclerosis
Şükrü Özen, Ülkü Polat
doi: 10.5505/vtd.2022.36776  Sayfalar 229 - 235

OLGU SUNUMU
17.
Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına Göre Arteriovenöz Malformasyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of a Patient with Arteriovenouz Malformation According to Orem’s Self-Care Deficit Nursinde Theory: Case Report
Aysun Özdemir, Şükriye İlkay Güner, Abidin Murat Geyik
doi: 10.5505/vtd.2022.01212  Sayfalar 236 - 239

18.
Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Yapılan Hemofili A Hastasının Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of a Patient Diagnosed with Hemophilia A Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Case Report
Tugba Albayram, Şükriye İlkay Güner
doi: 10.5505/vtd.2022.58998  Sayfalar 240 - 245

LookUs & Online Makale