E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 28 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Obez Çocuk ve Ergenlerde Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Risk Factors assosiated with Fatty Liver Disease in Obese Children and Adolescents: A Single Center Experience
Selma Tunç
doi: 10.5505/vtd.2021.69862  Sayfalar 171 - 177

3.
Multipl Skleroz Hastalık Aktivitesinde Nötrofil-Lenfosit Oranı
Neutrophil Lymphocyte Ratio in Multiple Sclerosis Disease Actıvıty
NURAY BİLGE, Fatma Şimşek, Yıldız Dağcı
doi: 10.5505/vtd.2021.49002  Sayfalar 178 - 183

4.
Diz osteoartrinde hastalık aktivitesinin yaşam kalitesi ve uyku kalitesi ile ilişkisi
Relation of disease activity with quality of life and sleep quality in knee osteoarthritis
Volkan Şah
doi: 10.5505/vtd.2021.79058  Sayfalar 184 - 187

5.
Serebral Venöz Sinüs Trombozlu Olguların Etiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiological and Clinical Characteristics of Patients with Cerebral Venous Sinus Thrombosis
Hamit Çelik, AHMET YARDIM, Mesude Kisli
doi: 10.5505/vtd.2021.71501  Sayfalar 188 - 192

6.
Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Kekik (Thymus vulgaris L.) ve Karabaş Kekiği (Thymbra spicata L.) Uygulamasının Serum Protein Fraksiyonlarına Etkisi
The Effect of Thyme (Thymus vulgaris L.) and Blackhead Thyme (Thymbra spicata L.) Administered on Serum Protein Fractions in Experimental Diabetic Rats
Veysel Yüksek, Semiha Dede, Sedat Çetin, Zafer Akan, Hülya Özdemir, Melek Dikilidal, Gokhan Oto
doi: 10.5505/vtd.2021.98475  Sayfalar 193 - 198

7.
Gebeliğin intrahepatik kolestazı; üçüncü basamak referans merkez sonuçları
Intrahepatic cholestasis of pregnancy: results of a tertiary referral center
Onur Karaaslan, gurcan turkyilmaz
doi: 10.5505/vtd.2021.32659  Sayfalar 199 - 203

8.
Postpartum dönemde depresyon ve cinsel disfonksiyonu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of factors affecting depression and sexual dysfunction in the postpartum period
Şebnem Alanya Tosun, Muhammet Bulut
doi: 10.5505/vtd.2021.82598  Sayfalar 204 - 210

9.
Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sonrası İyileşen Hastalarda Troid Fonksiyonları Açısından Geç Yan Etkiler
Late Side Effects in Terms of Thyroid Functions in Patients Who Improve After Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment
Serap Karaman, Eda Çelebi Bitkin
doi: 10.5505/vtd.2021.98159  Sayfalar 211 - 214

10.
Timpanoskleroz ve Kronik Süpüratif Otitis Media Olgularının Sigmoid Sinüs Pozisyonu, Yüksek Juguler Bulbus ve Karotid Arter Dehissansı Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Tympanosclerosis and Chronic Suppurative Otitis Media Cases in Terms of Sigmoid Sinus Position, High Jugular Bulb and Carotid Artery Dehiscence
Hüseyin Akdeniz, Mahfuz Turan
doi: 10.5505/vtd.2021.28003  Sayfalar 215 - 220

11.
Yeni Tanı Multiple Myeloma’lı hastalarda Lenalidomid İdame Tedavisinin Prognostik Değeri; Tek Merkez Deneyimi-Geriye Dönük Çalışma
Prognostic Value of Lenalidomide Maintenance Therapy in Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM); A Single Center Experience-A Retrospective Study
Ali Eser, Ayşen Timurağaoğlu
doi: 10.5505/vtd.2021.87369  Sayfalar 221 - 226

12.
Uzun Süreli Mevsimsel Alerjik Konjonktivit Tedavisi Alan Pediatrik Olgularda Göz İçi Basıncı Değerlendirmesi
Intraocular Pressure Assessment in Pediatric Cases Receiving Long-Term Seasonal Allergic Conjunctivitis Treatment
Cafer Tanrıverdi, Goktug Demirci, Sevil Karaman Erdur, Ozlem Balci, Mustafa Özsutcu, Cengiz Aras, Burcu Nurözler Tabakcı
doi: 10.5505/vtd.2021.75317  Sayfalar 227 - 231

13.
Respiratuvar Distres Sendromlu Preterm Bebeklerde Sürfaktan Uygulanmasında LISA ve INSURE Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of LISA and INSURE Methods in Surfactant Application in Preterm Babies with Respiratory Distress Syndrome
Neşet Aydın, İbrahim Deger, Murat Başaranoğlu, Nihat Demir, Oğuz Tuncer
doi: 10.5505/vtd.2021.90581  Sayfalar 232 - 237

14.
Kronik Hepatit B hastalarında 25-OH Vitamin D düzeyi ile karaciğer histopatolojisi arasındaki ilişkisi
Relationship between 25-OH Vitamin D level and liver histopathology in patients with chronic Hepatitis B
Şevki Konür, Mehmet Ali Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2021.58234  Sayfalar 238 - 242

15.
Türkiye’de Oküler Behçet Hastalığında Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
Off-Label Drug Use in Ocular Behçet's Disease in Turkey
HANİFE RAHMANLAR, Mehmet Murat uzel, Mehmet Çıtırık, Ali Alkan, Hakkı Gürsöz
doi: 10.5505/vtd.2021.01057  Sayfalar 243 - 248

16.
COVID-19 Pandemisinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında Depresyon, Anksiyete ve Travma Sonrası Stres Belirtilerinin Sosyodemografik ve Mesleki Değişkenler ile İlişkisi
The Relationship Of Depression, Anxiety and Post-Traumatic Stress Symptoms with Sociodemographic and Vocational Variables in Healthcare Professionals Who Work in COVID-19 Pandemia
İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Cennet Yastıbaş
doi: 10.5505/vtd.2021.55453  Sayfalar 249 - 257

17.
Yoğun bakım ve serviste takip edilen pcr pozitif covid 19 tanılı hastaların genel özelliklerinin karşılaştırılması
Comparıson of general characterıstıcs of patıents dıagnosed of pcr posıtıve covıd 19 followed ın ıntensıve care and servıce
iclal hocanlı, mehmet kabak
doi: 10.5505/vtd.2021.67434  Sayfalar 258 - 264

18.
Posterior interhemisferik yaklaşımda kranyotomi yerinin 3D MR rekonstrüksiyon ile planlanmasının cerrahi önemi
Usefulness of 3D MR reconstruction in determining a smart craniotomy location in posterior interhemispheric approach
Mehmet Volkan Harput
doi: 10.5505/vtd.2021.87533  Sayfalar 265 - 271

19.
Stajyer Diş Hekimliği Öğrencileri ve Asistan Diş Hekimlerinin AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge Levels and Attitudes of Intern Dentistry Students and Assistant Dentists About AIDS
Nazli Zeynep Alpaslan Yayli, Yasemin Beliz Önder
doi: 10.5505/vtd.2021.96992  Sayfalar 272 - 279

20.
İntraoperatif Anestezi İlişkili Mortalite: Bir Yükseköğretim Hastanesinde 10 Yıllık Bir Araştırma
Intraoperative Anesthesia-Related Mortality: A 10-Year Survey in a Tertiary Teaching Hospital
Mehmet Selim Çömez, Hilmi Demirkıran
doi: 10.5505/vtd.2021.02259  Sayfalar 280 - 287

21.
Yöremizde Gribal Enfeksiyonlu Hastaların Üst Solunum Yolu Örneklerinde Influenza Virus Araştırılması
Searching For Influenza Virus In Upper Respiratory System Samples Of Patients From Our Region
Özgür Çelebi, Ahmet Ayyıldız
doi: 10.5505/vtd.2021.85666  Sayfalar 288 - 293

22.
Nötropenik enterokolitin bilgisayarlı tomografi bulguları ve prognozla ilişkisi
Computerized tomography findings of neutropenic enterocolitis and its relationship with prognosis
Ali Mahir Gündüz, Nurşen Toprak
doi: 10.5505/vtd.2021.44370  Sayfalar 294 - 299

23.
Hastanemize Başvuran Gebe Hastalarda Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii seroprevalansı, Ölü Doğum ve Erken Doğum Oranları, IgG Pozitif Hastalarda IgG Avidite Karşılaştırılması
Comparison of Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii seroprevalence, Still Birth and Preterm Birth Rates in Pregnant Patients Admitted to Our Hospital, IgG Avidity in IgG Positive Patients
Esra Gürbüz, Ali Irfan Baran
doi: 10.5505/vtd.2021.54036  Sayfalar 300 - 306

OLGU SUNUMU
24.
Morning Glory Sendromuna Eşlik Eden Keratokonus Olgusu
A Case of Keratoconus Associated with Morning Glory Syndrome
Halit Öcal, Muhammed Batur, Erbil Seven, Serek Tekin, Muhammet Derda Ozer
doi: 10.5505/vtd.2021.06978  Sayfalar 307 - 309

25.
Splenik fleksura tutulumlu böbreğin inflamatuar myofibroblastik tümörü
Inflammatory myofibroblastic tumor of kidney with splenic flexure invasion
Tolga Kalaycı, Ümit Haluk İliklerden, Rahmi Aslan
doi: 10.5505/vtd.2021.79553  Sayfalar 310 - 313

26.
Parotis Yerleşimli Warthin Tümörü ve Larinkste Onkositik Duktal Kist Birlikteliği
Coexistence of Parotic Warthin Tumor and Oncocytic Ductal Cyst in the Larynx
Şeyma Öztürk, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ
doi: 10.5505/vtd.2021.80764  Sayfalar 314 - 316

LookUs & Online Makale